4 juli 2020 op het evenementen terrein bij firma Sjoerd de Boer aan de Buorren Reduzum
2020  HOOFDPRIIS   Reduster cultuur priis
Op 4 july 2020 is it safier, it earste Muzuder Iepen Loft Festival yn Reduzum! In middei en jûn foar jong en âld, mei ferskillende soarten muzyk, lekker iten en drinken en fansels jimme, de gesellige minsken!