Jeroen en Lutske van Dijk   Haedstrjitte 14   9008 SP   Reduzum    tel: 0566-601541
Agenda   2018 , 14 - 17 mei                     Avond 4-daagse 20 mei                            Strjittekeatsen 23 mei                           Jiergearkomste Toanielferiening ROTO 9 juni                              Rommelmarkt 24 juni                            Frienzer Merke 28 juni / 5 juli :               Odysseus fan Homerus 6 oktober :                     Nea byt fiskdei 24 november                 Murphy's Quiz De zomertijd komt er weer aan, dus de koelbakken staan weer klaar !!